Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady