Preskočiť na obsah

Sadzobník poplatkov

za služby poskytované Obcou Čeľovce /ceny podľa §43 občianskeho zákonníka a §3ods.1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách /   platný na rok 2022

1.       Poplatky za osvedčenie:

a / Osvedčenie  odpisu /fotokópie/,listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov ,registrov listín a zo spisov v úradnej úschove ,za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.           2,00 Eur

b/Osvedčenie podpisu na listine alebo na rovnopise, za každý podpis            2,00 Eur

2.      Poplatky za vydanie :

-vydanie potvrdenia o trvalom pobyte  5,00 Eur
-potvrdenie o účastí na pohrebe     2,00 Eur
-poplatok za kopírovanie0,10 Eur
-poplatok za kopírovanie z dvoch strán   0,20 Eur
-písanie žiadosti  / 1strana     2,00  Eur
-životopis atď.     / 1 strana2,00 Eur
-vydanie osvedčenia o SHR  5,00 Eur

 3.      Za užívanie Domu smútku:

-pre neobyvateľov obce t. j. tých čo tu nemajú trvalý pobyt/vrátane energií/    
20,00 Eur/deň

4.      Za vyhlásenie v miestnom rozhlase                

-za reláciu v MR   5,00  Eur
-jubilanti, blahoželania8,00  Eur
 

5. Cintorínsky poplatok za hrobové miesto na dobu 10 rokov

-1 hrob10,00 eur
-2 hroby vedľa seba20,00 eur

6.Oznam zverejnený na úradnej tabuli

-občianska inzercia formát   A4    2,00 Eur /týždeň/
reklama   formát A4   4,00 Eur/týždeň/   

7.      Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový

Poplatok za užívanie  kulturného domu a svadobkyletné obdobie vykurovacie obdobie  
-svadobka pre občanov obce50,00 Eur/deň/   70,00 Eur/deň/
-spoločenská zábava100,00 Eur/deň/ 150,00 Eur/deň/
-predajné akcie20,00 Eur/deň/40,00  Eur/deň/
-televariete, cirkus  30,00 Eur/deň/ 60,00  Eur/deň/
-zasadačka 20,00  Eur/deň/  40,00 Eur/deň/

8. Prenájom hnuteľných vecí :

Pre občanov obce:

-stolička 0,50 Eur /za kus na 1deň /
-stôl  1,00 Eur / za kus na 1deň /
-poplatok za riad0,20 Eur /za kus /
KUKA nádoba – odpredaj nádoby20,00 Eur

Nástroje a veci ,ktoré sú majetkom obce /pílk, elektrická píla, krovinorez, benzínová kosačka../

sa nezapožičiavajú.

                                                                                                Jana Sabóvá

                                                                                                starostka obce

V Čeľovciach   01. 07. 2022