Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č.4/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady