Preskočiť na obsah

Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

                                   MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
                              S UMELOU TRÁVOU V OBCI ČEĽOVCE

Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia

 1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza v areáli oddychovej zóny. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením a mantinelmi. Multifunkčné ihrisko prevádzkuje obec Čeľovce (ďalej iba prevádzkovateľ).Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).
  1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva  a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska.

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 • Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
  • Multifunkčné ihrisko bude využívané k plneniu výchovnovzdelávacích cieľov žiakov ZŠ a MŠ za prítomnosti pedagóga vo vyučovacom čase.  V mimo vyučovacom čase slúži pre činnosť amatérskych  športových  klubov, deti, mládež a ostatnú verejnosť.
   • Na MI je dovolené vykonávať výhradne športové aktivity a to najmä volejbal, hádzanú,  futbal, tenis, nohejbal. Zakázané sú hry s akýmikoľvek hokejkami!

Čl. 3

Prevádzkové ustanovenia

 • Ihrisko je otvorené len v prevádzkovom čase a na základe dohodnutých  rezervácii, v ostatnom čase je uzamknuté.
  • Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľov.
   • Platbu za prenájom (krátkodobé rezervácie) MI je potrebné uhradiť poverenému správcovi MI v deň prevzatia kľúčov.
   • Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu.
   • Užívanie MI je pre žiakov ZŠ a MŠ bezplatné v pracovných dňoch v čase do 13.00 hod.  
   • Užívanie MI po čase vyhradenom na bezplatné užívanie je spoplatnené podľa cenníka uvedeného v prílohe č.1 tohto prevádzkového poriadku.
   • Finančné prostriedky získané za prenájom MI použije prevádzkovateľ výlučne na údržbu, opravy a iné náklady priamo súvisiace  s prevádzkou MI.
   • Záujemcovia o rezerváciu MI počas víkendov a sviatkov sú povinní nahlásiť čas rezervácie v časovom predstihu min. 24 hodín tak, aby si ešte stihli prísť v pracovnej dobe pre kľúče.
   • V prípade krátkodobej rezervácie MI, ktorá nebude zo strany nájomcu využitá a minimálne 24 hodín pred rezervovaným termínom zrušená, sa platba za prenájom MI nevracia.
   • Kľúče v prípade krátkodobej rezervácie je potrebné bezodkladne vrátiť správcovi.
   • Užívateľ používajúci príslušenstvo k ihrisku (stĺpy, siete, …) je povinný ich bezodkladne po skončení športovej činnosti vrátiť na určené miesto.

Čl. 4

Prevádzkové hodiny MI

Pracovné dni:

Letné obdobie

Pondelok – Piatok

08. 00 hod. – 13. 00 hod.      ZŠ a MŠ  , školské aktivity

13. 00 hod. – 22. 00 hod.      ostatní užívatelia

Štvrtok

13:00 hod. – 18:00 hod.      vyhradené pre individuálne rezervácie  

18:00 hod. – 21:00 hod.       na základe vopred dohodnutej rezervácie / záujemcovia iných obcí

                                             mimo prázdnin a sviatkov /

Soboty, nedele  a pracovné dni počas prázdnin a sviatkov:

10.00 hod. – 22.00 hod. – na základe vopred dohodnutých rezervácii

Zimné obdobie

Pondelok – Piatok

8:00 hod. – 13:00 hod.       MŠ Čeľovce, ZŠ Čeľovce, individuálna rezervácia

13:00 hod. -18:00 hod.       ostatní užívatelia

Štvrtok

13:00 hod. – 15:00 hod.     vyhradené pre individuálne rezervácie

15:00 hod. – 18:00 hod.     na základe dohodnutej rezervácie / záujemcovia iných obcí

                                           mimo prázdnin a sviatkov /

Soboty, nedele a pracovné dni počas prázdnin a sviatkov: 

10:00 hod. – 18:00 hod.     Vyhradené pre individuálne rezervácie

Letné obdobie    –  od 1. apríla do  31. októbra

Zimné obdobie   –  od 1.novembra do 31. marca

Rezervácie je potrebné nahlásiť na mail: multifunkcnei.celovce@gmail.com , alebo telefonicky  na tel.č. 0911 065 888 , 0905 674 802,0566685501 v časovom predstihu min. 24 hod. a je potrebné si prísť vyzdvihnúť kľúče  v pracovný deň do 15.00 hod.

Čl. 5

Organizačné ustanovenia

1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

2. Užívateľ je povinný:

a) dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,

b) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI,

c) riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba alebo celá skupina z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,

d) správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,

e) bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi prípadné škody na MI,

f) na MI možno vstupovať výhradne cez vstupy na MI,

g) pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv,

h) v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,

i) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI,

j) dodržiavať zásady slušného správania.

3. Je prísne zakázané:

a) vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami a v topánkach s podpätkom,

b) vstupovať na MI v zablatenej a inak znečistenej obuvi,

c) vstupovať na MI v kolieskových korčuliach, na bicykloch, trojkolkách, odrážatkách a iných zariadeniach, ktoré môžu poškodiť povrch ihriska.

d) fajčiť v priestore MI a zakladať oheň,

e) konzumovať jedlá a alkoholické nápoje v priestoroch MI,

f) preliezať mantinely, futbalové bránky a inak poškodzovať MI,

g) vodenie psov a iných zvierat, používanie nedovoleného náradia,

h) znečisťovať povrch MI a jeho okolia,

i) umiestňovať na plochu cudzie zariadenia,

j) použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI

k) prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie

l) predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný

m) športový areál nie je určený na pikniky a nie je povolené prinášať na ihrisko akékoľvek  veci ako sú stoličky, lavice, lavičky a pod.

Povrch MI sa musí udržiavať čistý bez cudzích predmetov, ktoré môžu byť zdrojom úrazov alebo poškodenia ihriska.

 V zimnom období platí osobitný režim. V prípade vytvorenia zamrznutého povlaku  a zasneženia,  silných dažďov  a búrok je používanie MI zakázané.

Každý užívateľ MI je povinný dodržiavať individuálne ústne pokyny prevádzkovateľa a dohodnutý časový harmonogram.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 1. Pedagogickí zamestnanci školy boli oboznámení s prevádzkovým poriadkom.
 2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ prostredníctvom správcu.
 3. Kľúče od MI bude mať správca MI p. Marek Rusnák.
 4. V prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovania pokynov správcu MI a nevhodné správanie sa na ihrisku / vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,        slovné a fyzické napádanie iných, a pod./ je správca oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov ihriska, zároveň užívateľ nemá nárok na vrátenie poplatku.
 5. V prípade , že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, je povinný od neho požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu v plnej výške.

V  Čeľovciach  , dňa 13.6.2023                                                                  

                                                                                                      Jana Sabóvá                                 

                                                                                                     starostka obce

 Príloha č. 1

Užívanie MI  je spoplatnené podľa cenníka:

a/ užívatelia s trvalým pobytom v Čeľovciach bezplatne

b/ ostatní záujemcovia z iných obcí a miest si môžu rezervovať mimo prázdnin a sviatkov  iba  vo štvrtok nasledovne:

 • 10,- Eur / hod. pri kolektívnych športoch
 • 5 ,-  Eur / hod. pri tenise
 • 3, –  Eur / hod. príplatok za použitie osvetlenia

Poplatok za užívanie multifunkčného ihriska je potrebné zaplatiť v pokladni obecného úradu vopred. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť so správcom MI prípadne prevádzkovateľom.

Výňatok z prevádzkového poriadku Multifunkčného ihriska Obce Čeľovce

 1. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Čeľovce , Hlavná 72/49,07617
 2. Multifunkčné ihrisko prevádzkuje obec.
 3. Starostka poverila správcovstvom MI, ktorý bude zabezpečovať prevádzku daného objektu

                          Mareka Rusnáka, poslanca OZ

                       tel. kontakt: 0905 674 802

 • Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný ! Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.
 • Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať tento prevádzkový poriadok.
 • Riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná.
 • Správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením; za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,
 • Vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne len cez vstupnú bránu, ktorá je na to určená, pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv.
 • Je prísne zakázané:
 •   vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI,
 •   pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,
 •   v celom areáli vrátane MI fajčiť, rozkladať oheň a požívať alkoholické nápoje ako aj toxické, omamné a psychotropné látky,
 •   vstupovať na plochu MI so zmrzlinou či inými potravinami,
 •   použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,
 •   prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie
 •   používanie nevhodnej obuvi, napr. kopačiek s gumenými, plastovými resp. kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne, ako aj vstupovať na plochu MI v inej nevhodnej obuvi, v topánkach s podpätkom, či v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi,
 •   preliezať a preskakovať mantinely MI, šplhať sa resp. inak manipulovať s ochrannou sieťou nad mantinelmi MI, správať sa neprimerane hlučne a nespoločensky.
 • Za deti do 15 rokov zodpovedá rodič alebo iná dospelá osoba.
 • Sankcie:
 • v prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovania pokynov správcu MI a nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, a pod.) je správca oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov ihriska, zároveň užívateľ nemá nárok na vrátenie poplatku,
 • v prípade, že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, je povinný od neho požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu v plnej výške.