Preskočiť na obsah

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Zverejnené 17.1.2022.

Kategória

Obec Čeľovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2021 a predchádzajúce roky.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2021 a predchádzajúce roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31. 01. 2022 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ v Čeľovciach alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Zároveň Vás týmto upozorňujeme, že tí obyvatelia obce, ktorí nebudú mať uhradený poplatok za komunálny odpad za rok 2021, nedostanú nálepku na KUKA nádobu na rok 2022, tzn. že im nebude komunálny odpad vyvezený .

Daň za psa – predmetom dane za psa je pes, starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Oznamujeme Vám, že daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti – doklad o kúpe, darovaní alebo očkovací preukaz. je potrebné nahlásiť na OcÚ v Čeľovciach akúkoľvek zmenu, čo sa týka chovania psa fyzickou alebo právnickou osobou. Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti – prehlásenie o strate, predaji alebo uhynutí psa je potrebné nahlásiť na OCÚ Čeľovce do konca januára 2022.