Preskočiť na obsah

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a daň za psa.

Zverejnené 18.10.2022.

Kategória

Obec Čeľovce ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2022 a predchádzajúce roky.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2022 a predchádzajúce roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31. 10. 2022 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ v Čeľovciach alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Zároveň Vás týmto upozorňujeme, že tí obyvatelia obce, ktorí nebudú mať uhradený poplatok za komunálny odpad za rok 2022, nedostanú nálepku na KUKA nádobu na rok 2023, tzn. že im v roku 2023 nebude komunálny odpad vyvezený .