Preskočiť na obsah

Prevádzkový poriadok športového ihriska

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

                                              ŠPORTOVÉHO IHRISKA

                           S UMELOU TRÁVOU V OBCI ČEĽOVCE

Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia

 1. Športové ihrisko (ďalej len ŠI ) sa nachádza na ulici Kuzmickej. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením. Športové  ihrisko prevádzkuje obec Čeľovce (ďalej iba prevádzkovateľ).Užívateľom ŠI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ŠI (užívateľ).
  1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva  a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska.

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 • Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
  • Na ŠI je dovolené vykonávať výhradne športové aktivity a to najmä volejbal, hádzanú,  futbal, tenis, nohejbal. Zakázané sú hry s akýmikoľvek hokejkami!

Čl. 3

Prevádzkové ustanovenia

 • Ihrisko je otvorené len v prevádzkovom čase .
  • Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľov.
   • Kľúče od ŠI sú odovzdané správcom ihriska.
   • Užívateľ používajúci športové ihrisko je po skončení užívania ihriska povinný vrátiť kľúče správcovi.

Čl. 4

Prevádzkové hodiny Športového ihriska

Pracovné dni:

Letné obdobie

Pondelok – Piatok

13. 00 hod. – 22. 00 hod.      

Soboty, nedele  a pracovné dni počas prázdnin a sviatkov:

10.00 hod. – 22.00 hod.

Zimné obdobie

Pondelok – Piatok

13:00 hod. -18:00 hod.       

Soboty, nedele a pracovné dni počas prázdnin a sviatkov: 

10:00 hod. – 18:00 hod.     

Letné obdobie    –  od 1. apríla do  31. októbra

Zimné obdobie   –  od 1.novembra do 31. marca

Čl. 5

Organizačné ustanovenia

1. Športovú činnosť môže na ŠI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko.

2. Užívateľ je povinný:

a) dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,

b) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ŠI ešte pred vstupom do priestoru ŠI,

c) riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba alebo celá skupina z priestoru ŠI s okamžitou platnosťou vykázaná,

d) správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,

e) bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi prípadné škody na ŠI,

f) na ŠI možno vstupovať výhradne cez vstupy na ŠI,

g) pri vstupe na plochu ŠI používať vhodnú športovú obuv,

h) v priestore ŠI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,

i) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy ŠI,

j) dodržiavať zásady slušného správania.

3. Je prísne zakázané:

a) vstupovať na plochu ŠI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami a v topánkach s podpätkom,

b) vstupovať na ŠI v zablatenej a inak znečistenej obuvi,

c) vstupovať na ŠI v kolieskových korčuliach, na bicykloch, trojkolkách, odrážatkách a iných zariadeniach, ktoré môžu poškodiť povrch ihriska.

d) fajčiť v priestore ŠI a zakladať oheň,

e) konzumovať jedlá a alkoholické nápoje v priestoroch ŠI,

f) preliezať mantinely, futbalové bránky a inak poškodzovať ŠI,

g) vodenie psov a iných zvierat, používanie nedovoleného náradia,

h) znečisťovať povrch ŠI a jeho okolia,

i) umiestňovať na plochu cudzie zariadenia,

j) použitie sklenených fliaš a nádob v priestore ŠI

k) prinášať do priestoru ŠI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie

l) športový areál nie je určený na pikniky a nie je povolené prinášať na ihrisko akékoľvek  veci ako sú stoličky, lavice, lavičky a pod.

Povrch ŠI sa musí udržiavať čistý bez cudzích predmetov, ktoré môžu byť zdrojom úrazov alebo poškodenia ihriska.

 V zimnom období platí osobitný režim. V prípade vytvorenia zamrznutého povlaku  a zasneženia,  silných dažďov  a búrok je používanie ŠI zakázané.

Každý užívateľ ŠI je povinný dodržiavať individuálne ústne pokyny prevádzkovateľa a dohodnutý časový harmonogram.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ prostredníctvom správcu.
 2. Kľúče od ŠI budú mať správcovia ŠI p. Vladimír Čikoš ml.,Marcel Čikoš, Ondrej Čopák.
 3. V prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovania pokynov správcu ŠI a nevhodné správanie sa na ihrisku / vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,        slovné a fyzické napádanie iných, a pod./ je správca oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov ihriska. V prípade , že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, je povinný od neho požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu v plnej výške.

V  Čeľovciach  , dňa 13.6.2023                                                                   

                                                                                                      Jana Sabóvá                                 

                                                                                                     starostka obce