Preskočiť na obsah

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN obce Zemplínska Nová Ves

Zverejnené
22. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2023 − 4. apríla 2023
Kategória

Na základe oznámenia Okresného úradu v Trebišove, odbor starostlivosti o životné prostredie Vám obec Čeľovce oznamuje, že do predmetného dokumentu je možné nahliadnuť, urobiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/ 03

Prílohy