Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 5-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad