Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica

Zverejnené
13. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2021 − 27. septembra 2021

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.