Návrh – Záverečný účet obce Čeľovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Upravené
14. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2021 − 28. júna 2021