Preskočiť na obsah

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove 

Vážený pán primátor, starosta !

Žatevné práce a ostatná činnosť súvisiaca so zberom obilnín, s ich spracovaním, skladovaním a pozberovou úpravou úrody sa považuje za činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Každoročne dochádza v súvislosti so žatevnými prácami k zvýšenému nárastu vzniku požiarov s nie malými materiálnymi škodami, preto je povinnosťou právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, obcí aj občanov prijať a vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov.

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov s priamou škodou  151 500 eur, pričom sa včasnými zásahmi hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 323 500  eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok.

 Za účelom predchádzania vzniku požiarov počas zberu úrody sa zo strany obcí odporúča vykonať najmä tieto opatrenia :

–          upozorniť podnikateľské subjekty hospodáriace na pôde na povinnosti vyplývajúce z § 4, 5, 7 a 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na povinnosti stanovené § 8 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

–          vykonať preventívne protipožiarne kontroly u  tých podnikateľských subjektov hospodáriacich na pôde, ktoré nie sú zaradené do výkonu štátneho požiarneho dozoru. Jedná sa hlavne o súkromne hospodáriacich roľníkov a občanov, ktorí vlastnia alebo spravujú väčšie plochy poľnohospodárskej pôdy,

–          prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany úrody pred požiarmi, určiť osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých úloh,

–          preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce a stav hasičskej techniky, zásoby pohonných hmôt a stav vodných zdrojov v obci, prípadné zistené nedostatky odstrániť ešte pred začiatkom obdobia zberu a spracovania úrody,

–          ustanoviť podľa potreby počas žatevných prác zvýšenú pohotovostnú službu členov dobrovoľného hasičského zboru obce,  preveriť činnosť ohlasovne požiarov v obci a operatívne zvolanie  členov dobrovoľného hasičského zboru obce pre prípad potreby,

–          pripraviť a zabezpečiť vykonanie preventívnovýchovnej činnosti v podmienkach obce. Pri tejto sa zamerať hlavne na občanov ako aj  deti a školskú mládež.

            Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove doporučuje upozorniť spôsobom  miestne  obvyklým  všetkých  občanov  na  povinnosti  vyplývajúce  zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane  pred  požiarmi  v  znení  neskorších  predpisov a  z  vyhlášky MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov (hlavne dlhotrvajúce sucho), na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, na dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na takých miestach a na dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov a zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.           Len zvýšenou opatrnosťou, dôslednými protipožiarnymi opatreniami a aktívnou účasťou všetkých zainteresovaných, kde majú nezastupiteľné miesto aj obce sa podarí predísť škodám na tohtoročnej úrode aj na ostatnom majetku obcí a občanov.  

Vážení občania

            Nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov, súkromných roľníkov aj občanov je včasný, kvalitný a nestratový zber úrody. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje, že počas žatevných prác má požiarovosť stúpajúci charakter.

           Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov so priamou škodou 151 500 eur, pričom sa včasnými zásahmi hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 323 500 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bola vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom.

           Upozorňujeme touto cestou občanov, že spaľovanie sena, slamy alebo iných suchých rastlinných zbytkov na takých miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Často sa stáva, že neopatrným počínaním pri spaľovaní je spôsobená škoda inému, ktorú je potrebné poškodenému uhradiť.

           Súkromne hospodáriaci roľníci  by mali dbať na dobrý technický stav žatevnej techniky, jej pravidelné čistenie a kontrolu vybavenia akcieschopnými hasiacimi prístrojmi, opatrnú manipuláciu so suchými steblovitými látkami, ako aj zabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia. Ani po skončení žatevných prác nebezpečenstvo nekončí, naďalej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hlavne skladom sena a slamy, ale aj objektom na uskladnenie obilia, pozberovým linkám, sušičkám a podobným objektom.

           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove opakovane zdôrazňuje, že zvýšené nebezpečenstvo vyplýva hlavne zo spaľovania suchých rastlinných zbytkov, ktoré v súčasnosti platné právne predpisy nezakazujú, ale možno ho vykonávať len v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany pred požiarmi a pri dodržaní protipožiarnych opatrení.

          Len spoločným úsilím a disciplinovanosťou všetkých zainteresovaných najmä občanov môžeme dosiahnuť, aby počet požiarov spojených so žatevnými prácami bolo čo najmenej a škody nimi spôsobené boli čo najnižšie.