Preskočiť na obsah

Strategický dokument „Zmeny a doplnky 6/2020 Územný plán mesta Trebišov „

Upravené
07. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2020

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky  6/2020
Územný plán mesta Trebišov „ nájdete na webovom sídle  : 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-6-2020-zmeny-plan-mesta-trebisov

Oznamujeme Vám, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko
k oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a doplnky  č. 6/2020
Územný plán mesta Trebišov Okresnému úradu Trebišov, odboru
starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP.
M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov do 15 dní odo dňa,
kedy bolo oznámenie zverejnené.