Preskočiť na obsah

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2011

Vážení občania,

Obvodný pozemkový úrad Trebišov ako orgán poľnohospodárskej pôdy príslušný na konanie podľa ust. § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

týmto upozorňuje všetkých vlastníkov, užívateľov a správcov poľnohospodárskych pozemkov

na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona je každý vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy najmä:

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcii pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

c) zabezpečiť využívanie poľnohosp. pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

d) usporiadať a zosúladiť poľ. druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Obvodný pozemkový úrad Trebišov vykoná v mesiaci jún – júl kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z citovaného ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Kontrola bude zameraná predovšetkým na využívanie a obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, predchádzanie výskytu a šíreniu burín na poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkoch nachádzajúcich sa v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

V prípade zistenia porušení jednotlivých ust. zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, príslušný ográn ochrany poľnohospodárskej pôdy bude postupovať podľa § 25 a § 26 uvedeného zákona a to uložením pokuty:

– za priestupok u fyzických osôb do výšky 331,93 Eur

– za správny delikt u podnikateľov od 165,90 Eur do 33.193,90 Eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.