Preskočiť na obsah

Prevencia – „Zábavná pyrotechnika“

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. decembra 2015

Odborné pojmy:

–      pyrotechnické  výrobky  sú  výrobky,  ktoré  obsahujú  zlože,  malé  množstvo  výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely;

–      pyrotechnické zlože(zmesi) – mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (pyrotechnické efekty);

–     výbušková zlož je druh pyrotechnickej zlože, obsahujúca kovový prášok a okysličovadlo;

–     výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť na vyvolanie zvukového zábleskového efektu;

–      ohňostroj je súčasné alebo v krátkom časovom slede nastupujúce odpaľovanie pyrotechnických predmetov tried I – III;

–     pyrotechnické predmety na zábavné a oslavné účely – podl’a stupňa nebezpečenstva sa zaraďujú do troch tried :

– pyrotechnické predmety triedy I – pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti

                 –      sú to najmä prskavky, pištol’ové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi,  ohňopády,  blikavky,  malé ohnivé  telesá a  fontány,  búchajúce  gul’ôčky, vystrel’ovacie konfety,

                 –      úlomky  a časti  pyrotechnických  predmetov  s traskavým účinkom neodletia viac ako 0,5m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú,

                 –        do tejto triedy nie sú zaradené pyrotechnické predmety s hvízdavou náplňou a rakety,       aj keby sa v nich neprekročili hmotnostné limity;

– pyrotechnické predmetv triedv II – výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby

                 –      do tejto triedy patria rakety, dymové pyrotechnické zlože a pyrotechnické zlože                             bengálskych ohňov,

                 –      zároveň rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystrel’ovacie púzdra alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej alebo výbušnej zlože, farebné dymy

                   –     úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodlietavajú viac        ako 8m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú;

– pyrotechnické predmetv triedv III – výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov

                 –   sú to najmä bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká,

                 –      pyrotechnický predmet zostavený z viacerých samostatných dielcov, okrem svetelných obrazov, sa môže skladať najviac z 12 dielcov, ak sú splnené podmienky, že celkové množstvo pyrotechnickej zlože v zostavenom výrobku je najviac 800g, pri ohňopádoch 1200g a jednotlivý dielec obsahuje najviac 15g voľne sypaného čierneho prachu alebo 6g výbušných zloží,

                 –      pyrotechnické predmety na technické účely, členia sa do:

                 podtriedy To – všeobecne používané na technické účely, podľa stupňa nebezpečenstva sú porovnateľné s pyrotechnickými predmetmi triedy I (zápalky, vulkanizačné vložky, pevné podpaľovače, dymové prípravky na ochranu rastlín, proti hmyzu alebo hlodavcom);

podtriedy T1 – používané na špeciálne technické účely ; zodpovedajú pyrotechnickým predmetom triedy II a III (signál ne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie vtáctva, signálne dymovnice a dymovnice na určenie smeru vetra, modelárske raketové motorčeky, prostriedky na použitie vo filme,  v televízii a na divadelnej scéne);

                 –  výbušné predmety určené na veľké ohňostrojové práce – z hl’adiska nebezpečenstva sa zaraďujú do triedy IV;

– pyrotechnické predmetv triedv IV

                 –   sú to najmä lietavice, ohňostrojové delové výstrely, vysokolietajúce rakety, veľké guľové bomby, veľké kompaktné celky vystreľovacích puzdier,

                 –      pyrotechnické výrobky, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú limitujúce parametre uvedené pre pyrotechnické predmety triedy III,

     –  výbušné predmety určené na špeciálne technické účely – z hľadiska nebezpečenstva sa zaraďujú do podtriedy T2 (výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú stupňom nebezpečenstva výbušným predmetom triedy IV; sú to napr. prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu, prostriedky na strhávanie lavín).

Pyrotechnické predmety triedy I sú povolené pre osoby mladšie ako 18 rokov, ak to v návode nie je zakázané. Ich predaj môže byť v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách a príležitostných trhoch.

Najpoužívanejšie sú pyrotechnické predmety triedy II a III. Predavač pri predaji je povinný upozorniť kupujúceho na povinnosť dodržiavať návod na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie. Môžu ich predávať osoby s kvalifikáciou predavača pyrotechnických výrobkov, pyrotechnika, ostreľovača. Musia byť označené stupňom nebezpečnosti, dátumom výroby, časom spotreby, musia mať návod na použitie a návod na ničenie zlyhaných výrobkov. Môžu sa predávať na trhových miestach len v stálom obchode, s oprávnením osoby a vytvorením podmienok predaja a skladovania.

Uskladňovanie pyrotechnických predmetov

Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať:

 a) v pôvodných obaloch výrobcu,

 b) v suchu  a  takým  spôsobom,  aby  ich  teplota nepresiahla 40 stupňov C,

 c) oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok.

Pyrotechnické predmety  tried II a  III a podtriedy  T1 sa môžu za podmienok uvedených v odseku 1 uskladňovať aj:

 a) v predajni, a to v množstve  najviac 100 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,

 b) v príručnom  sklade  s   vylúčením  trvalej  prítomnosti  osôb  v množstve  najviac 300 kg,  ktoré však  nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.

Pyrotechnické  predmety  tried II a  III a podtriedy  T1,  ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve,  ako je tam uvedené, musia sa uskladniť v skladoch povolených  na tento účel podľa osobitných predpisov.

Predaj pyrotechnických predmetov

– na predaj  pyrotechnických predmetov sa  vzťahujú osobitné predpisy (napríklad Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,  zákon  č. 455/1991 Zb.  o  živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon), Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb);

– predávať pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré  úspešne absolvovali predpísané školenie podľa  osnovy a v predpísanom rozsahu  v   organizácii  poverenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky;

– predavač je povinný  pri predaji pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1  upozorniť kupujúceho  na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie;

– pri  predaji  pyrotechnických  predmetov  triedy  III musí predavač overiť, či kupujúci spĺňa  stanovené podmienky;

– pyrotechnické  predmety  sa  smú  predávať  len v pôvodnom balení výrobcu;

– vo  výkladoch  predajní  sa   smú  vystavovať  len  atrapy pyrotechnických predmetov tried II a III    a podtriedy T1;

– v  priestoroch  predajní   sa  nesmie  vykonávať  skúšobné zapaľovanie pyrotechnických predmetov;

– v  stánkoch sa  môžu predávať  len pyrotechnické  predmety triedy I a podtriedy T0;

Pyrotechnika znamená, že sú to mechanické zmesi horl’avín, okysličovadiel, spojív a d’alších prídavných látok, jednoducho výbušná zmes, ktorá prechádza chemickou premenou vo forme rýchleho horenia za vzniku svetelných, zvukových, dymových, tepelných, tlakových a pohybových efektov. Aby sa zábava nezmenila na tragédiu, je potrebné dodržiavať určité pravidlá.

Odporúčania:

–                    nekupovať zábavnú pyrotechniku od pouličných predavačov ani nepoužívať doma      vyrobenú pyrotechniku,

–                    nepodceňovať správne zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou,

–                    nezapaľovať nevybuchnutú pyrotechniku opakovane,

–                    nezapaľovať zábavnú pyrotechniku s krátkym zápalným drôtom,

–                    neobťažovať zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,

–                    nezapaľovať zábavnú pyrotechniku v blízkosti ohňa.

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza každoročne aj k zraneniam spôsobených nedodržiavaním niektorých základných bezpečnostných pravidiel, ktoré tu uvádzame:

 • Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.
 • Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
 • Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
 • Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte pyrotechnické zlože a vzájomne ich nekombinujte. V žiadnom prípade nie je vhodné nosiť pyrotechniku vo vreckách šiat.
 • Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
 • Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí. Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.
 • Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.
 • Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne.
 • Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto.
 • Rakety je dobré pred odpálením vložiť do plastovej fľaše 1/3 naplnenej pieskom (kvôli stabilite), nie iba zapichnúť do zeme alebo udupaného snehu. Pre ľahší výmet rakety je vhodné túto upevnite tak, aby drevený hranolček spojený s raketou spoľahlivo vyletel do vzduchu. Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad raketu a nedržte stabilizátor v ruke.
 • Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá.
 • Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.
 • Stáva sa často, že ľudia sa porania podomácky vyrobenou pyrotechnikou, pričom pri podomácky vyrobenej pyrotechnike sú následky zranení vážnejšie, ako pri zakúpení si zábavnej pyrotechniky u certifikovaného predajcu.

Technik požiarnej ochrany

Ing. Terézia Oreničová