Preskočiť na obsah

Informácia OR HaZZ v Trebišove

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. októbra 2017

Informácia OR HaZZ v Trebišove OR HaZZ v Trebišove zverejňuje informáciu týkajúcu sa problematiky vykurovania z pohľadu protipožiarnej ochrany a zvýšenej požiarovosti v období vykurovania.  

Vykurovacie obdobie

             Vykurovacie obdobie je spojené so zvýšeným počtom výjazdov k požiarom rodinných domov.

            Každoročná štatistika je dôkazom toho, že „vďaka“ technickým nedostatkom alebo nedbalosti dochádza k niekoľkým stovkám požiarov, spôsobených teplenými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami.            

Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiaru od vykurovacích telies patria: NEDBALOSŤ (nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, manipulácia s popolom, zanedbanie bezpečnostných predpisov, používanie plynných a kvapalných látok ako zapaľovačov), TECHNICKÉ NEDOSTATKY (nesprávna inštalácia, nesprávne umiestnenie, technická porucha, nesprávna údržba, nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa), KOMÍNY A DYMOVODY (nevhodná konštrukcia komína, zamurovaný trám v komíne, špáry v komíne, vznietenie sadzí, nesprávna inštalácia dymovodu).      Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola  zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky.          

  LEHOTY ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA (vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z.) Ø  Komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1x za 4 mesiaceØ  Komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1x za 2 mesiaceØ  Komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW           1x za 12 mesiacovØ  Komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW         1x za 6 mesiacovØ  Komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                         1 x za 6 mesiacov      Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obcí.     Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí,  musí ten kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor. Takýto komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.