Návrh VZN – 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Čeľovce

Zverejnené
7. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2021 − 7. júna 2021