Preskočiť na obsah

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2023

Zverejnené 29.11.2023.

Obec Čeľovce, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Čeľovce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dodatku č. 2/2022 zo dňa 13.12.2022 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2023 ešte neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď zaplatením do pokladne OcÚ, alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.