Preskočiť na obsah

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves „

Zverejnené 24.11.2022.

Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu  „Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves“

Oznamujeme verejnosti, že uvedené oznámenie je vyvesené na obecnej tabuli a zverejnené  na

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-uzemneho-planu-obce-zemplinska-nova-ves

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Čeľovciach počas pracovných dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie na adresu:Okresný úrad Trebišov

Odbor starostlivosti o životné prostredie  

Úsek posudzovania vplyvov na ŽP

M.R. Štefánika 1161/ 84

075 01 Trebišov

do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods.. 5 zákona o posudzovaní.

Zverejnil: Tamara Kožičová

Schválil: Jana Sabóvá