Oznámenie o zápise detí do Materskej školy pre šk. rok 2021/ 2022

Kategória

Riaditeľstvo materskej školy v Čeľovciach, Hlavná 73, 076 17  v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.  oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 prebehne za dodržania hygienických a protiepidemiologických podmienok v  dňoch

od 3. mája 2021 do 30. mája 2021 v čase od 07:00 do 15:00 hod

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Túto žiadosť si treba vyzdvihnúť v Materskej škole, kde budú zároveň podané bližšie informácie ohľadom zápisu. Je potrebné dodržať termín zápisu.

S účinnosťou od 01. 09. 2021 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31. 08. 2021

Kritéria pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté :

  • Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • Deti, ktoré pokračujú v plnení  predprimárneho vzdelávania v MŠ
  • Deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Čeľovce

Zverejnené 3. mája 2021.
Upravené 4. mája 2021.