Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – záverečné stanovisko

Kategória

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja nám, ako dotknutej obci zaslal Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Čeľovciach počas úradných hodín. V prípade mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného s ochorením COVID – 19  je táto lehota stanovená na desať dní.

Zverejnené 7. februára 2022.
Upravené 8. februára 2022.