Celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov – deratizácia na území obce – VÝZVA

Kategória

Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trebišove, ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení
s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto
v y z ý v a n a v y k o n a n i e
celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí
okresu Trebišov v termíne od 08.04.2022 do 15.05.2022, s tým že:

 1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú
  deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách,
  a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie
  živočíšnych škodcov.
 2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo
  nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch
  a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych
  zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch
  a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie
  regulácie živočíšnych škodcov.
 3. Fyzické osoby vykonajú deratizáciu v priestoroch rodinných domov, bytových
  domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných
  na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými
  prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný
  účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie
  živočíšnych škodcov.

Zároveň upozorňujeme, že fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné

 • dodržiavať nasledujúce povinnosti ustanovenia § 52 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z. z.:
  • používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel;
  • kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti;
  • oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
  písomne najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom;
  • uviesť v oznámení miesto a čas vykonania regulácie živočíšnych škodcov a druh
  prípravku, ktorý sa má použiť, a spôsob informovania verejnosti alebo osôb takouto
  činnosťou dotknutých;
  • zabezpečiť vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov len osobami, ktoré
  sú zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé; to neplatí, ak ide o dezinfekciu
  vykonávanú zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach.
  Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou,
  resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
 • Zverejnené 11. apríla 2022.
  Bez úpravy .