Dnes je pondelok 01. júna 2020 meniny má Žaneta zajtra Xénia

Kto je online..

Aktuálne máme 9 hosti prítomný

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia OZ konaného dňa 11. decembra 2012 PDF Vytlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 17 December 2012 13:38

ZÁPIS

zo siedmeho zasadnutia OZ konaného dňa 11.12. 2012

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu

od predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1.polrok 2013

5. Návrh na schválenie VZN č.1,2,3,4,5,6,7,8/2012 /sú na internete/

6. Zhodnotenie úloh a prác za rok 2012

7. Informácia o stave finančných prostriedkov a záväzkov obce k

11.12.2012

8. Odmeny zamestnancov obce/MŠ,ZŠ/ poslancov a kontrolórky obce

9. Ponuka pozemku pod DOVP/naspäť/

10.Rôzné : dane a poplatky k 11.12.2012

                    stolnotenisový turnaj

                    RS, svadobka riad

                    exekučné konania

                    vypúšťanie žumpy

 

 

K bodu 1/

 

V úvode zasadnutia starosta obce privítal prítomných na siedmom zasadnutí obecného

zastupiteľstva a otvoril zasadnutie. Prítomní poslanci zúčastnení na OZ – podľa prezenčnej listiny.

 

K bodu 2/

 

Za  zapisovateľov boli určení: JUDr. B. Ferjo, p.J. Sabová

Za overovateľov zápisnice boli určení: p.Vojtko, p.Rusnák

 

K bodu 3/

 

Správu o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal starosta obce Ing. Ján Michalko.

 

K bodu 4/

 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 prečítala Mgr. B.Mihucová.

 

K bodu 5/

 

Návrh na prijatie VZN č. 1 – 8 /2012 – viď internet/

VZN č. 1 až č. 5 ostáva nezmenené. VZN č. 6 – poplatok za odpad na osobu z pôvodných

3 eur sa poplatok zvyšuje na 4 eur na osobu, ďalší žetón naviac je v sume 1 eur.

 

VZN č. 7 – podaný návrh riaditeľkou MŠ zvýšiť výšku príspevku na detí – školné

z pôvodných 3,32 eur na dieťa na 4,- eur na dieťa na mesiac.

VZN č. 8 – poskytované služby obcou

RS – poplatok za dva dní 15 eur, 3 eur za prenájom vozíka – spolu 18 eur

 

K bodu 6/

 

Úlohy a práce za rok 2012 –prečítal starosta obce Ing. Ján Michalko.

 

K bodu 7/

 

Informáciu o finančných prostriedkoch a záväzkov obce - informoval Ing. Michalko.

 

K bodu 8/

 

Odmeny zamestnancov obce /MŠ, ZŠ/, poslancov a hl. kontrolórky obce.

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o odmenách v materskej škole. Za bolo 5 poslancov.

Kontrolórke obce bolo navrhnutých 5% z výmer. základu, materská škola – 400,- eur,

poslanci obce budú odmeňovaní podľa zasadnutí na obecnom zastupiteľstve.

 

K bodu 9/

 

Ponuka pozemku pod DOVP – nereálne/ nie sú finančné prostriedky na odkúpenie.

 

K bodu 10/

 

Ponuka odpredaja pozemkov pre ABG Trebišov – v štádiu riešenia/v katastri obce Plechotice/

 

K bodu 11/

 

Stolnotenisový turnaj – 22.12.2012 o 14, oo hod. v kultúrnom dome v Čeľovciach.

 

Starosta obce upozorňuje obecné zastupiteľstvo, že vzhľadom na nedostatok finančných

prostriedkov bude ohrozené vyplácanie odmien.

 

 

Zapísala: J.Sabová

                                                                                         Ing. Ján Michalko

                                                                                                   starosta

 

Príloha:

Kontrola uznesení

a správa o činnosti obecného úradu za obdobie

od 15.11.2012 do 11.12. 2012

 

 

Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čeľovciach sa konalo15.11.2012.

Na tomto zasadnutí obecného sa prejednávali VZN s tým, že sa zverejnia na internetovej

stránke a v mesiaci december sa oficiálne schvália.

Schválená bola sadzba za vývoz TKO na 4 eur na osobu a na zakúpenie ďalšieho žetónu

na 1 eur.

 

 

Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie

 

Dňa 19.11.2012 sa konala porada k miestnym akčným skupinám v Brezine. Na porade

sa zúčastnili aj 3 pracovníčky obecných služieb. Na porade boli prezentované aj práce,

ktoré by sa mohli vykonávať doma. Taktiež tam boli zástupcovia z Maďarska, kde sa

prezentovala aj cezhraničná spolupráca.

Dňa 20.11.2012 sa konala kolaudácia vody na Dubinskej ulici. Kolaudácia prebehla v

poriadku, občania Dubinskej ulice sa môžu napájať na verejný vodovod.

Dňa 26.11.2012 som bol na Okresnom súde ako opatrovník za Eugena Čopáka. rod. Šustra.

Dňa 27.11.2012 sme mali kontrolu z hygieny v škole. V súpise z kontroly nám nariadili

sfunkčniť všetky WC a všetky umývadla. Je potrebné zakúpiť 1 ks záchodovej misy a

1 ks batéria, 1 ks sifón.

Pracovníci obecných služieb hrabali lístie na cintoríne, pred DOVP, pred OcÚ. Ďalej vyčistili

priekopu na Kuzmickej ulici.

Dňa 6.12.2012 sme zabezpečili balíčky pre deti MŠ a ZŠ. Mikuláša robili každá škola zvlášť.

Do Základnej školy sme boli pozvaní, ale v MŠ si nepriali, aby sme tam išli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5